Stan środków na dzień 01.01.2016 r.


3 584,91


WPŁYWY W ROKU 2016Ogółem wpływy w 2016 roku


263 972,40

W tym:


I. Przychody z umów sponsorskich

168 033,00

II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej


73 472,20

W tym:


1. Darowizny od osób fizycznych

18 398,98

2. Wpłaty z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

55 073,22III. Przychody z działalności statutowej odpłatnej

729,78

IV. Pozostałe przychody operacyjne

19 506,00

V. Przychody finansowe

68,31

VI. Plus należności otrzymane

4 756,22

VII. Minus należności zapłacone

2 593,11


WYDATKI W ROKU 2016Ogółem wydatki w 2016roku


267 540,38

1. Wydatki na budowę Domu Spokojnej Starości

253 277,16

2. Zużycie materiałów

4 808,60

3. Usługi obce (ulotki, banery, inne)

7 980,25

4. Wynagrodzenia

38 529,26

5. Koszty reklamy

0,00

6. Pozostałe koszty operacyjne

59 763,43

7. Koszty finansowe (odsetki)

0,00

8. Plus zapłacone zobowiązania z 2015r.

44 151,75

9. Minus zobowiązania do spłaty w 2017r.

140 970,07Stan środków na 31.12.2016r.

16,93