Stan środków na dzień 01.01.2017 r.

16,93

WPŁYWY W ROKU 2017

Ogółem wpływy w 2017 roku

223 009,38

W tym:

I. Przychody z umów sponsorskich

110 000,00

II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

75 964,77

W tym:

1. Darowizny od osób fizycznych

13 583,13

2. Wpłaty z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

62 381,64

III. Przychody z działalności statutowej odpłatnej

487,80

IV. Pozostałe przychody operacyjne

36 009,34

V. Przychody finansowe

0,00

VI. Plus należności otrzymane

2 593,11

VII. Minus należności zapłacone

2 045,64

WYDATKI W ROKU 2017

Ogółem wydatki w 2017 roku

216 017,43

1. Wydatki na budowę Domu Spokojnej Starości

24 416,69

2. Zużycie materiałów

4 960,77

3. Usługi obce (ulotki, banery, inne)

6 570,14

4. Wynagrodzenia

40 461,44

5. Podatki i opłaty

63,40

5. Koszty reklamy

0,00

6. Pozostałe koszty operacyjne

45 719,49

7. Koszty finansowe (odsetki)

0,00

8. Plus zapłacone zobowiązania z 2015r.

140 970,07

9. Minus zobowiązania do spłaty w 2017r.

47 144,57

Stan środków na 31.12.2017r.

7 008,88